200 metres Freestyle
200 metres Freestyle

Photographer: Gordon Eaton

200 metres Freestyle

Photographer: Gordon Eaton